Ίδρυμα Δημητρίου και Θεολογίας Τσιστοπούλου: Οικονομική ενίσχυση σε μαθητές-τριες Γ ́ τάξης των Λυκείων της Σιάτιστας το σχολικό έτος 2016-17

(Θεολογία και Δημήτριος Τσιστόπουλος, μεγάλοι ευεργέτες της Σιάτιστας)

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Δημητρίου και Θεολογίας Τσιστοπούλου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ισχύοντος οργανισμού διοίκησης του ιδρύματος
 Προσκαλεί 
τους απόφοιτους μαθητές και μαθήτριες Γ ́ τάξης των Λυκείων της Σιάτιστας οι οποίοι έχουν αριστεύσειτο σχολικό έτος 2016-2017 και επιθυμούν να τύχουν της οικονομικής ενίσχυσης από τους πόρους του Ιδρύματος, να υποβάλουν στο γραφείο του Ιδρύματος ( ισόγειο Τσιστοπουλείου Διοικητηρίου) τα παρακάτω δικαιολογητικά, σε προθεσμία ενός (1) μηνός απο ́ την ανάρτησή της πρόσκλησης στα Λύκεια της Σιάτιστας και τη δημοσίευση της στην εφημερίδα « ΧΡΟΝΟΣ» Κοζάνης: 

1. Αίτηση 
2. Υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν έχουν λάβει, ούτε δικαιούνται να λάβουν οικονομική ενίσχυση από ́ άλλη πηγή, για τις ίδιες σπουδές. 
3. Απολυτήριο του Λυκείου που φοιτούν, από το οποίο να φαίνεται ότι αποφοίτησαν με «ΑΡΙΣΤΑ» δηλαδή να έχουν βαθμό 18,1 και άνω σύμφωνα με το (άρ. 5 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α ́). Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.οοο,οο€) για κάθε αριστούχο. Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση χορηγούνται απο ́ το Ίδρυμα. 

Για περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο του Ιδρύματος η' στο τηλέφωνο 24650 23302. ( αρμόδιος κ. Γιάννης Στάθης.)

         Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος
+ O Σισανΐου και Σιατίστης ΠΑΥΛΟΣ